ناودانی سبک ایرانی
(UPN طبق استاندارد ISIRI )

شماره شناسایی ابعاد وزن
t s b h
UNC m kg/m kg/12m
Nr.6.5 65 36 4.4 7.2 70.8 5.90
Nr.8 80 40 4.5 7.4 85 7.05
Nr.10 100 46 4.5 7.6 103 8.59
Nr.12 120 52 4.8 7.8 125 10.4
Nr.14 140 58 4.9 8.1 148 12.3
Nr.16 160 64 5.0 8.4 170 14.2
Nr.18 180 70 5.1 8.7 196 16.3
Nr.20 200 76 5.2 9.0 221 18.4
Nr.22 220 82 5.4 9.5 252 21.00

تحمل وزن واحد: + 3٪ -5٪

استانداردها
ابعاد: DIN 1026-1 | EN 10279 | Gost 8240
مشخصات فنی: En 10025-2 | استاندارد ملی ایران به شماره 4477-1 ، 2

 ناودانی سنگین اروپایی
(UPN طبق استاندارد ISIRI )

شماره شناسایی ابعاد وزن
t s b h
UNP m kg/m kg/12m
Nr.80 80 45 6.0 8.0 8.64 103
Nr.100 100 50 6.0 8.5 10.6 127
Nr.120 120 55 7.0 9.0 13.4 160
Nr.140 140 60 7.0 10.0 16 192
Nr.160 160 65 7.5 10.5 18.8 225
Nr.180 180 70 8.0 11.0 22 264
Nr.200 200 75 8.5 11.5 25.3 303

تحمل وزن واحد: 6 ±% %± 4

استانداردها
ابعاد: DIN 1026-1 | EN 10279 | استاندارد ملی ایران به شماره 4477-1 ، 2
مشخصات فنی: En 10025-2