محصولات Fe2O3 FeO SiO2 Al2O3 P2O5 SO3
سنگ معدن توده 75% 18 9% 1% 1% 0.2%