نبشی
نبشی برابر

ابعاد A (میلی متر) ضخامت دیوار t ، (میلی متر)
3 4 5 6 7 8 10 12
30 1.36 1.78 2.98
40 1.85 2.42 3.77
50 2.32 3.05 4.47
60 5.38 5.42
70 5.8 6.39 7.39 8.37
75 6.89 7.96 9.02
80 7.36 8.51 9.65
100 2.71 12.25 15.1 17.9
120 14.71 18.2 21.62
140 21.45 25.5

استانداردها
ابعاد: En 10056-1 | استاندارد ملی ایران به شماره 13968-1
مشخصات فنی: En 10025-2